Kalendar lova

Datum:31.05.2022. godina

Na osnovu Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i roku važenja dozvole za lov i lovne karte (Sl. Glasnik broj 58), te člana 5, Stav  1 i stav 2, te  člana 50, stav 5, Statuta Lovačkog udruženja „Fazan“ Doboj,  Upravni odbor udruženja na sjednici Upravnog odbora održanoj   31.05.2022.godine u Osojnici  donosi ,

 

O D L U K U

O KALENDARU LOVA ZA LOVNU 2022/2023 GODINU

 

Član 1.

  • SRNDAĆ  lovi se:
  • uzgojni odstrel-60% od predviđenog broja: Od 04. juna do 26. juna 2022.godine; (subotom, nedeljom i državnim praznicima) odnosno do ispunjenja plana  i
  • trofejni odstrel -40% od predviđenog broja: od 06. avgusta do 28. avgusta 2022. godine, (subotom, nedeljom i državnim praznicima) odnosno do ispunjenja plana.

Napomena: Lov srndaća je sekcijski lov i sve aktivnsoti oko spiskova grupa i pisanja dozvola ide preko lovačkih sekcija, odnosno predsjednika sekcije ili lica koje predsjednik sekcije pismeno ovlasti. 

  • SRNA  lovi se:
  • Od 15. septembra do 31.decembra  godine; (subotom, nedeljom i državnim praznicima) odnosno do ispunjenja plana (način izvršenja lova će biti definisan odlukom Upravnog odbora) 
  • ZEC  lovi se:

Od 23.oktobra 2022. godine do 04. decembra 2022. godine   (nedeljom i državnim  praznicima)  

  • FAZAN lovi se :
  • od 23. oktobra do 25. decembra (nedeljom i državnim praznicima, 01 i 02 januara 2023. godine
  • Lova fazan iz vještačkog uzgoja sa fazanerije od 23. oktobra 2022 do 31.marta 2023.godine po komercijalnim uslova (lovac plaća ulaznu taksu, stručnog pratioca i cijenu puštenog fazana iz vještačkog uzgoja). Lov se može organizovati po zahtjevu zainteresovanih svakim radnim danom s tim da najmanja grupa lovaca iznosi 3 lovca.
  • DIVLJA  SVINJA lovi se:
  • PRIGONOM I POGONOM SA UPOTREBOM PASA: od 03 septembra 2022. do 15 januara 2023. godine prigonom (hajkom), upotrebom pasa goniča isključivo sa položenim Ispitima urođenih osobina,  i  ostalim dozvoljenim načinima lova (subotom, nedeljom i državnim praznicima), 
  • PRIGONOM I POGONOM BEZ UPOTREBE PASA od 01.2023. do 29.01.2023.bez upotrebe lovačkih pasa. 
  • Zabranjena je upotreba sačmene municije u lovu na divlje svinje.

Prigonom i pogonom se lovi:

  • Vepar i nazimad:. 03.09.2022 29.01.2023.
  • Krmača i prase : 03.09.2022.-01.2023.

(subotom, nedeljom i državnim  praznicima) 

LOV DIVLJE SVINJE ČEKANJEM:  što je u skladu sa Naredbom o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 30/10 i 65/18), odnosno „Tumačenjem Naredbe o o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači (Sl.Glasnik RS 43/2021 od 13.05.2021.)  i Pravilnika o vrstama, broju i načinu korišćenja lovačkih pasa u lovištu br.12.06.1-332-655/18. od 24.12.2018. koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i u skaldu sa Rjšenjem Ministasrtva za vanredni odstrel dvilje svinje broj 12.06.1-332-523/22 od 06.05.2022.godine.

Dozvoljeno je loviti sa čeke:

  • Vepar i nazimad: od 06.2022. do 26.06.2022 i od 06.08.2022-28.08.2022.
  • Krmača i prase : od 06.08.2022 do 28.08.2022.

Način izvođenja lova divlje svinje čekanjem:

  • Pravo lova imaju svi članovi udruženja koji su izmirili obaveze članskog doprinosa, posjeduju redno izdato lovačko oružije na sebi (što dokazuju kopijom oružanog lista ili postavljnjem dokumentacije u apliakciju udruženja) i uplaćen članski dopirnos za lov divlje svinje od 50,00KM.
  • Lov čekanjem se izvodi od 04.06.2022. do 26.06.2022. godine isključivo sa visokih čeka koje su numerisane u dane vikenda (subota i nedelja) kao i državnim praznicima i od 06.08.2022-28.08.2022. godine, odnosno uporedo sa lovom srndaća.
  • Za lov čekanjem se izdaje grupna dozvola na niovu sekcije gdje je naglašen lov čekanjem kao i rješenje ministasrstva za vanredni odstrel. Minimalan broj lovaca na dozvoli 5. Lovovođa sekcije je isključivo odgovoran za izvršenje lova na ovaj način.
  • Prilikom odstrela divlje svinje u lovu čekanjem vrši se vaganje odstrijenjenog grla i prijava kroz aplikaciju i na propisanom obrazcu prijave odstrela, a nadležnoj veterinaskoj stanici sa kojom udruženje ima ugovor (Lipljak trade d.o.o. Doboj) se dostavlja uzorak na pregled na trihinelu.

Napomena: Za ranjenog i nepornađenog vepra lovac plaća iznos od 300,00KM koji se uvećava za 50% od procijenjene težine. Za ranjenu i nepronađenu krmaču lovac plaća 100,00KM. Promašaj sa visoke čeke lovac plaća 100,00KM.

Prilikom lova divlje svinje sa čeke, kompletnu odgovornost za izvršenje lova snose/odgovaraju predsjednik i lovovođa sekcije. Svi članovi koji izvršavaju lov divlje svinje sa čeke obavezni su se javiti predsjedniku i lovovođi sekcije koji upisuju lokaciju na kojoj će se lovci nalaziti.Svaka sekcija vodi tačnu evidencija izlazaka lovaca u lov divlje svinje sa čeke.

  • ŠLJUKA lovi se:

Od 16. avgusta 2022. do 26.februara 2023.godine  (nedeljom i državnim praznicima) 

  • DIVLJI  GOLUB I  GRLICA love se:

od 15. avgusta 2022. do 25. decembra 2022.godine (nedeljom i državnim praznicima) 

  • DIVLJA PATKA I CRNA LISKA love se:

Od 03.septembra 2022. do 26.februara.2023.godine (subotom, nedeljom i državnim praznicima u redovnom lovu) 

  • DIVLJA  GUSKA lovi se:

od 03.septembra 2022. do 26.februara.2023.godine (subotom, nedeljom i državnim praznicima u redovnom lovu) 

  • PREPELICA lovi se:

od 01. avgusta do 25.09.2022. godine organizovano za članove udruženja (subotom, nedeljom i državnim praznicima) kao i  ostalim danima po odluci Upravnog odbora. Lov prepelice će se odvijati po posebnom pravilniku koji donosi Upravni odbor. 

ODSTREL VRSTA VAN REŽIMA ZAŠTITE 

Odstrel ovih vrsta divljači vršiti kroz provođenje redovnih zaštitnih i uzgojnih mjera od strane lovočuvarske službe, kao i putem organizovanih akcija radi smanjenja brojnog stanja odnosno održavanja ovih vrsta na nivou podnošljive brojnosti.

Prema “Naredbi o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači“ se kaže:

“Nutriju i nezaštićenu divljač zabranjeno je loviti u periodu kada je ženka visokobređa ili dok vodi sitnu mladunčad“ 

Član 2.

Upravni odbor može izmijeniti kalendar lova ukoliko se za to ukaže potreba. 

Član 3

Svi lovci koji izvršavaju lov dužni su da poštuju zborna mjesta koja su prijavljena u udruženju te da se istih maksimalno pridržavaju. 

Član 4

Glavni lovovođa udruženja će u toku lovne sezone na osnovu izvještaja o broju odstrijeljene divljači i na osnovu stalne kontrole praćenja divljači na terenu, ukoliko za to bude potrebe dati prijedlog Upravnom odbou LU „Fazan“ Doboj o korekciji lovnih dana. 

Član 5

Svi učesnici lova su obavezni da kod sebe posjeduju:

Ličnu kartu, člansku knjižicu sa nalijepljenom markicom LS RS za 2022/2023 godinu, oružni list za oružje koje nose, dokaz o izvršenoj uplati članarine za lov, dozvolu za lov (grupna dozvola na visoku divljač, lovna karta na sitnu divljač), odgovarajuće dokumente za lovnog psa (rodovnik, vakcinalni status, uvjerenje o položenom IPO), fluorescentna obilježja, a svaki lovac mora biti prikladno obučen u skladu sa Zakonskim odredbama. Kako udruženje ima aktivnu android aplikaciju potrebno je istu da lovac ima instaliranu i unutar aplikacije može imati svu potrebnu dokumentaciju.

Strogo je zabranjena upotreba vojnih uniformi i vojnog oružja kao i vojne municije! Prije izdavanja dozvole za lov svaki lovac mora dodati sliku oružnog lista unutar andorid apliakcije ili dostaviti ovjerenu kopiju kopiju oružnog lista koji je ažuran radi uvida u posjedovanje oružija za izvršenje lova. Svaku promjenu naoružanja (prodaju, nabavku i sl.) lovac član udruženja je dužan prijaviti kancelariji i izvršiti promjenu na profilu aplikacije. 

Član 6.

Sve lovačke sekcije su obavezne da u okviru sekcije formiraju lovne grupe, koje će se evidentirati na dozvolama Ministarstva za lov visoke divljači.Na jednoj dozvoli za lov,se upisuje najmanje 5 a najviše 10 lovaca a koju isključivo sačinjavaju lovci matične sekcije. Tačnije, grupu od najmanje 5 lovaca ne mogu sačinjavati lovci matične sekcije i lovci drugih sekcija, dakle grupu od 5 lovaca formiraju isključivo članovi matične sekcije, a ostatak mogu sačinjavati lovci koji dolaze iz druge sekcije. Kada je grupni lov u pitanju na nisku divljač, poželjno je da sekcija organizuje zajednički lov svih grupa na niovu jedne sekcije. Lov divlje svinje u lovnoj 2022/2023 godini će se izvoditi sekcijski kao i lov srndaća.

Ukoliko jedan lovac lovi za jedan lovni vikend na dvije lokacije, onda se na dozvoli nazanči koji dan lovi gdje.

Grupe se dostavljau u kancelariju udruženja a podizanje dozvola je isključivo u nadležnosti predsjednika i lovovođe sekcije, ili lica koje predsjednik sekcije pismenim putem ovlasti da može u ime sekcije podizati dozvole. Sve aktivnosti koje se budu sprovodile mimo propisanih pravila ovog člana podliježu disciplinskoj odgovornosti.

Strogo je zabranjeno navoditi lovce na dozvoli za lov koji ne izvršavaju lov za predviđeni termin lova koji je naveden na dozvoli ili lovce koji ne ispunjavaju uslove propisane Zakonskim odredbama (nemaju položen lovački ispit, uplaćen članski doprinos, ne posjeduje lovačko oružije na sebi i sl..). 

Član 7.

Sve lovačke sekcije su obavezne da provode akcije radi smanjenja brojnog stanja predatora, odnosno održavanje brojnosti predatora na nivou podnošljive brojnosti. Akcije se provode tokom cijele godine u sklopu lova, odnosno do kraja mjeseca marta, osim ukoliko korisnik lovišta ne odredi drugačije. Sve akcije se održavaju uz saglasnost i odobrenje korisnika lovišta a iste se na zahtjev sekcije ukoliko psotoji uočeno povećanje brojnsoti, mogu i svakim drugim danom.

Svaki redovni član udruženja je obavezan da izvrši odstrel najmanje jednog divljeg predatora (šakal, lisica, kune, tvor, divlja mačka) u toku lovne godine i time je ispunio obavezu redovnih poena. Svaki odstrel predatora mora biti evidentiran kroz aplikaciju ili u pisanoj formi na rpedviđenom obrazcu predat kancelariji udruženja. Od ove obaveze oslobođeni su počasni članovi udruženja (starosna kategorija). Prijava odstrela se mora odmah evidentirati kroz aplikaciju a predsjednik sekcije i lovovođa sekcije su dužni da pregledaju izvršen odstrel i o tome sačine prijavu kancelariji udruženja na već propisanom obrazcu prijave odstrela. Lovci koji ne ispune ovu obavezu, dužni su da do 31.03.2023.godine izrše uplatu neispunjenih redovnih poena u visini od 30,00KM kancelariji udruženja.

Član 8.

Način izvršenja lova, kao i mogućnost korištenja odstrela divljači po revirima će biti definisan na osnovu Plana korištenja za Lovište Doboj za 2022/2023 lovnu godinu. Prije početka svakog lova, obavezno je postrojavanje lovaca učesnika, provjera dokumentacije i ispravnosti kao i prava posjedovanja oružija, upoznavanje lovaca sa načinom lova, terenom i odavanje počasti divljači. Lovom rukovodi lovovođa sekcija uz saglasnost predsjednika sekcije ili lice koje predsjednik sekcije ovlasti te isti isključivo snose svu odgovornost za izvršenje lova.

                                                                                                                                       PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

                                                            M.P.                                     Vedran Božičković

                                                                                                                    Diplomirani inžinjer

Dostavlja se:

  1. A/a
  2. Skupštini udruženja
  3. Upravnom odboru
  4. Lovačkim sekcijma udruženja

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...