LU Fazan Doboj

Lovište

Lovište „Doboj“ u sadašnjim granicama formirano je 21. aprila 1998. godine rješenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br: 04-332-933-2/98 (Sl. glasnik RS 14/98) i površinom zauzima cijelu opštinu Doboj, sa skoro podudarnim granicama.

  Lovište „Doboj“ je nastalo spajanjem:
–   8 lovišta opštine Doboj („Osječani“, „Becanj“, „Preslica“, „Bukovica“, „Cerovica“, „Kamen“, „Johovac“i „Podnovlje“) kojima je gazdovalo LD „Preslica“ dijela lovišta „Ozren“ kojim je do 1992.godine gazdovalo LD „Ozren“ iz Gračanice dijela lovišta „Ozren“ kojim je do 1992.godine gazdovalo LD „Ozren“ iz Maglaja.

Prvi puta na ovom području formirana su lovišta 1957. a 1967. godine izvršena je revizija i formirano 8 pomenutih lovišta opštine Doboj (Sl. glasnik SO-e Doboj 10/68) Lovište „Ozren“ Gračanica formirano je 1977. godine (Sl. glasnik SO-e Gr čanica 7/77),  dok za  lovište „Ozren“- Maglaj nema podataka.

            U periodu do 1966. godine na teritoriji opštine Doboj postojalo je više lovačkih društava koja su se integrisala. Procijenjena ratna šteta lovišta „Doboj“, 1996. godine je iznosila 1.667.475 DM, što znači da je tokom rata lovište devastirano, a fazanerija ostala bez matičnog jata, pokvarenim postrojenjima i porušenim volijerama, Uzornim i stručnim radom, obnovljeni su i izgrađeni novi lovni objekti, obnovljena i proširena fazanerija, povećano brojno stanje i kvalitet divljači.
Inače lovište „Doboj“ ima uslove za obitavanje većine divljači našeg podnevlja, ali su zbog važnosti i zastupljenosti četiri određene za osnovne vrste: srna, zec, fazan i P. jarebica. Lovište je svrstano u brdsko, iako ima i dosta nizijskog dijela, pored većih i manjih vodotoka, gdje se pored ostale sitne divljači nalaze i močvarice.

Kratak prikaz rezultata gazdovanja poslednjih godina

            U peridu važnosti protekle lovne osnove (1999-2009.) intenzivno se mjerama uzgoja i zaštite, uz neohodan odstrel, radilo na postizanju predviđenog kapaciteta lovišta. Brojnost svih uzgojnih vrsta divljači je u usponu i dostizanju predviđene brojnosti, osim Poljske jarebice, čije je brojno stanje, i pored zabrane lova u opadanju. Brojnost ostalih vrsta divljači je stabilna i ni jedna vrsta divljači, koju je dozvoljeno loviti nije ugrožena.

           Lovište „ Doboj ”  se nalazi u središnjem dijelu sjeverne Republike Srpske.Po administrativno – teritorijalnoj podjeli cijelom svojom površinom,  osim malog dijela opštine Derventa, zauzima cijelu opštinu Doboj. Graniči sa lovištima LS RS ( sa sjevero-istoka Modriča, sa jugoistoka Petrovo, sa juga-jugoistoka Teslić, sa zapada Prnjavor i sa sjevera-sjeverozapada Derventa), a dobar dio granice u istočnom i južnom – jugozapadnom dijelu je sa lovištima federacije BiH.


Prostire se između:
•    44° 35′  22″ SGŠ ( oko 4936,5 km sjeverno od Ekvatora) –tačka južno od  kote Kraljica na Ozrenu ( 883 m.n.v) i  45º 00′ 12″ SGŠ ( oko 4984,25 km sjeverno od ekvatora ) –tačka Glog kod Podnovlja ( 351 m.n.v)
•  i  17º  44′ 41″ IGD ( oko 6481,75 km  istočno od Grinviča ) tačka na rijeci Ukrini kod Brestova i  18° 20′ 39″ IGD ( oko 6527,4 km istočno od Grinviča – tačka u Zelinji.
Rastojanje između najjužnije i najsjevernije tačke iznosi oko 47,7 km, a između najistočnije i najzapadnije tačke oko 45,65 km.

OROGRAFSKE  I  HIDROGRAFSKE  PRILIKE  LOVIŠTA

           Orografske i hidrografske prilike lovišta su veoma bitne za život i razvoj divljači.Tereni ravnomijerno raspoređenih vodotoka i izvora sa pitkom i nezagađenom vodom,povoljne nadmorske visine i ekspozicije su i najbolja staništa za divljač.Takvi tereni su obrasli bujnom  i raznovrsnom vegetacijom koja daje više zaklona i hrane za divljač. Konfiguracija zemljišta zavisi od povoljne podloge i sistema vodotoka, a naročito većih kapaciteta kojih na ovom području ima nekoliko ( Bosna , Spreča, Usora  i Ukrina ).
U hidrografskom smislu lovište možemo podijeliti na dva dijela : sliv rijeke Bosne i sliv Ukrine. Glavna i najveća rijeka koja protiče kroz lovište je rijeka Bosna.
U Bosnu se kod Doboja, sa desne strane uliva Spreča, druga rijeka po veličini, koja razdvaja masive Ozrena i Trebave.

            Južni dio lovišta između Bosne i Spreče čini planina Ozrena sa nekoliko dominantnih vrhova : Velika Ostrevica . 917 m.n.b. ; Veliki Gostilj – 773 m.n.v.; Kraljica – 883 m.n.v.;  Krčmarica 681m.n.v.
Područje je veoma bogato većim i manjim vodotocima  koji područje raščlanjuju na više dužih grebena – kosa. Sjeverne ekspozicije  su bogatije vodotocima od kojih izdvajamo veće i svi se ulivaju  u Spreču: Velika Prenja,Zoranska,Krušička,Velika Tekućička,Suvo-poljska, Jošavačka rijeka.Desne pritoke Bosne  na Ozrenu su još Krivaja sa Paklenicom,Jajin potok i Velika Pridjelska  rijeka, koje prema Bosni teku u smjeru zapada.

          Istočni dio lovišta čini planina Trebava sa nekoliko dominantnih vrhova od kojih izdvajamo : Palin vis – 665 m.n.v., Ciganište – 567 m.n.v., Diga Njiva – 620 m.n.v. Područje je bogato većim i manjim vodotocima  od kojih izdvajamo veće : Grapska,Lukavica sa mnoštvom pritoka, Brgulska rijeka koje ka Bosni teku u smjeru zapada i Zelinjske  rijeke koja ka Tinji teče u smjeru istoka.
Zapadni i sjeverni dio lovišta čine pobrđa Krnjina i Vučjaka čija visina rijetko prelazi 300 m.n.v. Najveći vrh Krnjina  je  355 m.n.v. .Područje je izuzetno bogato većim i manjim vodotocima koji su ravnomijerno raspoređeni.Lijeve pritoke Bosne teku uglavnom  u smjeru istoka i to su : Rudanka sa pritokama, Foča sa Zarječom, Veličanka, Lovnica, Glagovica i  Plavuša. Zapadni dio Krnjina je slivno područje  rijeke Ukrine u koju se ulivaju : Ostružnja sa pritokama , Ilova sa pritokama i Radnja sa pritokama.

Prema konfiguraciji zemljišta i nadmorskoj visini  lovne terene možemo podijeliti na tri dijela.
Centralni nizijski dio čini dolina rijeke Bosne  i proteže se pravcem jug-sjever, širine 1-5 km, dužine oko 40 km, koji sa dolinama Spreče ( širine 1-2 km i dužine 12 km) i manjih vodotoka čine tipično ravničarsko lovište nadmorske visine do 200 m.n.v. Manji  dio lovišta na planini Ozren oko vrha Velika Ostrevica i Veliki Gostilj prelaze nadmorsku visinu 600 m  i pripada planinskom dijelu lovišta.
Najveći dio površine lovišta kreće se između 200 – 600 m.n.v. i predstavlja brdski dio lovišta.